سرور مجازی

سرور مجازی - ۱ هسته

HDD 20Gb
RAM 1GB
CPU 1CORE
Germany / Iran

سرور مجازی - ۲ هسته

HDD 40Gb
RAM 2GB
CPU 2CORE
Germany / Iran

سرور مجازی - ۴ هسته

HDD 60Gb
RAM 6GB
CPU 4CORE
Germany / Iran